M.A.S.

M a s t e r   i n   m a r k e t   r e s e a r c h

Nieuwsbrief 

April 2019

info
website


    Project uit een recent verleden maar nog steeds actueel :


Organisatie, uitvoering en rapportering van een bevraging over klimaatverandering bij een 1.500-tal Belgen in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering (2017).

Hieronder stellen we een project uit een recent verleden voor dat – omwille van het onderwerp van deze studie - de afgelopen maanden brandend actueel was en dit zal ongetwijfeld zo blijven de komende maanden, zo niet jaren!

Publieksenquête over klimaatverandering

Na de edities in 2005, 2009 en 2013 wenste de dienst Klimaatverandering een vierde nationale klimaatenquête uit te voeren.

Met deze herhaalenquête wilde men een beter inzicht krijgen in de kennis en houding van het grote publiek over de klimaatproblematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen die men heeft ten aanzien van het beleid. Daarnaast werd ook nagegaan hoe de kennis en het gedrag van de Belg met betrekking tot klimaatverandering is geëvolueerd ten opzichte van vorige edities. 

Uit de survey bleek dat de meeste Belgen klimaatverandering als een zeer groot probleem ervaren dat dringend aangepakt moet worden. Deze bezorgdheid om en interesse in het milieu waren significant toegenomen ten opzichte van vorige edities.

Ook de verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering werd nog steeds meer bij anderen dan bij zichzelf gelegd en men wees daarbij vooral naar de industrie, het vrachtvervoer en het personenvervoer. Nog niet de helft van de Belgen stelde dat de gezinnen ook thuis hun steentje moeten bijdragen. Hoewel de gezinnen hun rol dus nog steeds onderschatten, was er toch een geleidelijke verbetering sinds 2005.

Toen al in 2017 vonden steeds meer Belgen dat de overheid grotere inspanningen moeten leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Ook waren meer Belgen de mening toegedaan dat België dringend een langetermijnvisie moet ontwikkelen voor de omschakeling naar een koolstofarme maatschappij. 

In dezelfde lijn was ook een groter aantal respondenten gewonnen voor een klimaatwet waarin de doelstellingen, het kader en de instrumenten van het klimaatbeleid worden vastgelegd.


De resultaten, alsook het volledige rapport (en voorgaande edities), is gepubliceerd op https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/perceptie-van-de-belg


Voor meer informatie: Dirk De Martelaere (dirk.de.martelaere@masresearch.be of 016 22 69 67).


M.A.S. : beleidsgericht onderzoek op maat

Aan de hand van het verzamelen van gegevens en feedback van stakeholders, het nauwgezet analyseren van de data en het adequaat interpreteren van de resultaten, biedt M.A.S. al meer dan 30 jaar aan lokale overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en diverse organisaties cruciale inzichten om gefundeerde keuzes te maken. Deze inzichten kunnen leiden tot het desgewenst bijsturen van dienstverlening en communicatie en het anticiperen op veranderende verwachtingen, behoeften en gedrag van de respectievelijke stakeholders. Uw beleid, de evaluatie van uw beleid en eventuele heroriëntatie van dit beleid staan bij M.A.S. centraal.

M.A.S. : uw expert en partner in onderzoek

Zoals voor ...

  • tevredenheidsonderzoek bij stakeholders en klanten;
  • evaluatie dienstverlening;
  • evaluatie communicatie incl. impactonderzoek communicatiecampagnes;
  • bevolkingsbevraging i.h.k.v. een participatietraject;
  • sectoronderzoek : mobiliteit en verplaatsing, detailhandel & horeca, wonen,   gezondheid, welzijn, klimaat, milieu, enz.;
  • doelgroepenonderzoek : jongeren, senioren, gezinnen, personen van vreemde    herkomst, werkzoekenden, … .

M.A.S. : referenties

Zij bevelen ons aan

Meer dan tientallen steden, gemeenten, OCMWs, Regionale Agentschappen, Universiteiten, Federale Overheden, ... gaven ons het vertrouwen.

Lees meer »

Een specifieke vraag ? Wij helpen u graag verder!

Brusselsesteenweg 46a

B-3000 Leuven

info@masresearch.expert

+32(0)16 22 69 67